Οι Μεγάλες Πράξεις


"Τις μεγάλες πράξεις πρέπει να τις επιχειρείς χωρίς πολύ σκέψη, από φόβο μήπως η συνειδητοποίηση του κινδύνου σβήσει τη φωτιά της τόλμης"

Ιούλιος Καίσαρ, 101-14 π.Χ.


CONVERSATION