Ο Αγώνας"Η επιτυχία ποτέ δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο ο αγώνας"

Willa Cather, 1873-1947

CONVERSATION