Υπέρ Πατρής Κινδυνευόντων"Τα δειλά των εχθρών σας πλήθη καταφρονήσατε·
την κόμην πάντα ο θρίαμβος στρέφει των υπέρ πάτρης κινδυνευόντων"

Ανδρέας Κάλβος, 1792-1869

CONVERSATION