Το Χρήμα"Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος"

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

CONVERSATION