Μαύρο"Με το να γράφεις, ήδη βάζεις μαύρο πάνω στο λευκό"

Stefane Mallarmé, 1842-1898

CONVERSATION