Κοινοβουλευτική Τυραννία"Ο πλούτος δεν είναι καρπός εργασίας, αλλά οργανωμένης και νομοθετικά κατοχυρωμένης ληστείας"

Frantz Fanon, 1925-1961

CONVERSATION