Προειδοποίηση"Η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος ζωής και όχι προετοιμασία για ένα μελλοντικό τρόπο ζωής"

John Dewey, 1859-1952

CONVERSATION