Άνθρωποι Νεκροί"Όταν η Πίστη χαθεί, όταν η Τιμή πεθάνει, ο άνθρωπος είναι νεκρός"

John Greenleaf Whittier, 1807-1892

CONVERSATION