Ο Ελληνικός Τρόπος"Έργω κ’ ουκέτι μύθω"

Αισχύλος (525-456 π.Χ.)

(απόδοση: με έργα και όχι με λόγια)

CONVERSATION