Συνέπεια


"Πράττε αμεταμέλητα"

Περίανδρος, 668-584 π.Χ.

CONVERSATION