Το Μίσος

"Δύο πράγματα πρέπει να φοβάται κανείς: το φθόνο των φίλων του και το μίσος των εχθρών του"

Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών

CONVERSATION