Η Φύση

"Η Φύση δεν δαμάζεται παρά μόνο αν υποταχθείς σ’ αυτήν"

Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626

CONVERSATION