Ματαιοδοξία

"Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς"

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών

(απόδοση: ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του)

CONVERSATION