Κρυπτεία

"Άμες γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες"

(απόδοση: και εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς)

CONVERSATION