Πατρίς


"Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης αισχράς αιρετώτερος"


Δημοσθένης, 384-322π.Χ.

CONVERSATION