Ελληνικός Στρατός


"Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης αισχράς αιρετώτερος"


Δημοσθένης, 384-322 π.Χ.

CONVERSATION