Έπαρση

"Τους μεν κενούς ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα"

Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

(απόδοση: τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση)

CONVERSATION