ΕΗΘ

"Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερίαν της πατρίδος μας"

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843

CONVERSATION