Νίκη


"Το νικάν εαυτόν πασών νικών πρώτη και αρίστη"


Δημόκριτος, 470-370 π.Χ.

CONVERSATION