Σκλάβοι


"Η φιλοδοξία δημιουργεί πιο υπάκουους σκλάβους από την ανάγκη"

Ben Johnson, 1572-1637

CONVERSATION