Αποβολή


"Όταν η πίστη χαθεί, όταν η τιμή πεθάνει, ο άνθρωπος είναι νεκρός"

John Greenleaf Whittier, 1807-1892

CONVERSATION