Γυναίκες


"Ουδέν εστι θηρίον γυναικός αμαχώτερον"

Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ.


(απόδοση: δεν υπάρχει θηρίο πιο δύσκολο να πολεμήσεις από τη γυναίκα)

CONVERSATION