Γη


"Όστις εταίρους δέδοικε, δούλος ων λέληθεν εαυτόν"

Αντισθένης, 445-360 π.Χ.

(απόδοση: όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει)

CONVERSATION