Γαία


"Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν"


Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. (απόδοση: τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι πίσω τα παίρνει)

CONVERSATION