«Αντί-φασισμός»


«Υπό την τυραννίαν του οθωμανικού δεσποτισμού, κανένας δεν είναι σίγουρος δια την ζωήν του, μήτε δια την τιμήν του"

CONVERSATION