17 Μαρτίου 1821


Η επαναστατική κίνηση του 1821 στην Πελοπόννησο είχε αρχίσει στη Μάνη την
17 Μαρτίου με δοξολογία και την ύψωση της πρώτης επαναστατικής σημαίας.

CONVERSATION