Ανορθόδοξος Πόλεμος

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς.
Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους,
τους μεν δούλους εποίησε, τους δε ελευθέρους.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ.

CONVERSATION